Strategia podatkowa


 

Informacja o realizacji strategii podatkowej za 2022 r.

 

przez Stal Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”) 

w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022r.

publikowana na podstawie art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych1 


 

Generalnie, strategia podatkowa Spółki koncentruje się na:

 • dążeniu do prawidłowego wypełniania wszystkich obowiązków podatkowych ciążących na Spółce oraz terminowego składania wszystkich odpowiednich deklaracji podatkowych i dokonywaniu wszystkich płatności podatków, zgodnie z polskim prawem,

 • analizie konsekwencji podatkowych podejmowanych decyzji biznesowych, 

 • przestrzeganiu wewnętrznych procesów i procedur związanych z zarządzaniem ryzykiem podatkowym.

W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. (dalej: „rok podatkowy) Spółka:

 1. stosowała w szczególności następujące procesy i procedury w zakresie zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie w następujących obszarach:

  • podatku dochodowym od osób prawnych, w tym w szczególności w zakresie zasad zachowania należytej staranności w zakresie rozliczania i poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (WHT) w Spółce, 

  • podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych, 

  • podatku od towarów i usług, 

  • podatku akcyzowym,

  • podatku od nieruchomości, 

  • przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR).

 2. nie uczestniczyła w dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w szczególności nie była stroną umowy o współdziałanie w zakresie podatków w myśl art. 20s § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540, dalej: „Ordynacja podatkowa”), ani uprzedniego porozumienia cenowego (APA);

 3. terminowo i zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą realizowała wszystkie obowiązki podatkowe ciążące na niej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowym, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz cła;

 4. nie składała informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej;

Spółka analizowała dokonywane transakcje lub czynności z punktu widzenia wystąpienia obowiązku raportowania informacji o schemacie podatkowym (MDR), zgodnie z wdrożoną wewnętrzną procedurą w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych;

 1. dokonała transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym z podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej;


 

Rodzaj transakcji

Kontrahent (nazwa, kraj siedziby)

towarowa i usługowa

Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o., Polska


 

 1. nie planowała ani nie podejmowała w 2022 r. działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość jej zobowiązań podatkowych lub zobowiązań podatkowych podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT; 

 2. w roku podatkowym, którego dotyczy niniejsza informacja z realizacji strategii podatkowej, Spółka: 

 1. nie występowała z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,

 2. nie występowała z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,

 3. nie występowała z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685),

 4. nie występowała z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 722 i 1747);

 1. nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie:

 1. art. 11j ust. 2 ustawy o CIT, tj. w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2019 r. poz. 600),

 2. art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1128), tj. w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2019 r. poz. 599), oraz

 3. w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej, tj. w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej (M.P. poz. 992).


 

1t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800, dalej: „ustawa o CIT”

Zakład Produkcyjny
ul. Strużańska 30, 05-126 Nieporęt
(+48) 22 772 50 25
biuro@stalservice.com.pl
Dział handlowy