O firmie

Firma Stal-Service Sp. z o.o. istnieje od 1997 roku.

W 1998 roku rozpoczęła działalność operacyjną w zakresie produkcji zbrojeń budowlanych i przetwórstwa stali zbrojeniowej jako pierwszy w tym czasie specjalistyczny zakład produkcyjny w Polsce, wytwarzający miesięcznie ok. 1 500 ton zbrojeń. Pozwoliło to firmie zrealizować wówczas tak prestiżowe projekty jak Hotel InterContinental w Warszawie, Stary Browar w Poznaniu, Arkady Wrocławskie we Wrocławiu, Złote Tarasy w Warszawie.

Kolejne lata to duże inwestycje w nowoczesny park maszynowy, automatyzację procesów produkcji i szkolenia pracownicze, zwiększające moce produkcyjne zakładu produkcyjnego do ok. 6 000 ton miesięcznie.

Dziś, po 20 latach działalności, firma Stal-Service Sp. z o.o. należy do liderów w branży, a jej zdolności produkcyjne stale rosną dzięki nowoczesnym, w pełni skomputeryzowanym liniom produkcyjnym i wysokiej wydajności pracy. Obecnie zakład produkcyjny Stal-Service Sp. z o.o. wytwarza ok. 90 000 ton zbrojeń budowlanych i 10 000 ton sprefabrykowanych elementów przestrzennych, dostarczanych na rynki krajowe i zagraniczne, czego dowodem są liczne realizacje dla odbiorców w Polsce, Szwecji, Czechach i Norwegii.

Nowoczesny park maszynowy zapewnia produkcję elementów o dowolnych kształtach, a specjalistyczne oprogramowanie jest wsparciem dla skutecznej obsługi logistycznej. Z czasem staliśmy się również jednym z największych dostawców zbrojeń budowlanych dla dużych projektów infrastrukturalnych, takich jak budowy: autostrady A1 i A2, oraz wielu odcinków dróg ekspresowych, krajowych, wojewódzkich i lokalnych wraz z towarzyszącymi obiektami inżynieryjnymi (mosty, wiadukty, tunele).

W naszym portfolio znajdują się tak prestiżowe realizacje jak: Dworzec Nowa Łódź FabrycznaSky Tower we Wrocławiu, II linia warszawskiego metraZłota 44, Galeria Północna i Galeria Młociny w Warszawie, Varso Towerautostrada A8 Hjusta-Stockholm, Galeria Harfa w Pradze i Południowa Obwodnica Warszawy.

Firma Stal-Service Sp. z o.o. jest utożsamiana z rzetelnością i terminowością dostaw oraz wysoką jakością swoich wyrobów. Współpracujemy zarówno z największymi koncernami europejskimi i polskimi firmami budowlanymi, jak również z lokalnymi klientami i inwestorami indywidualnymi.

KODEKS ETYCZNY STAL-SERVICE SP. Z O.O.

WARTOŚCI I ZASADY ZAWARTE W KODEKSIE ETYCZNYM 

 

Przestrzeganie prawa

We wszystkich działaniach biznesowych i podejmowanych decyzjach ściśle przestrzegane i dotrzymywane są  przepisy ustawowe, wykonawcze, zasady, standardy i praktyki obowiązujące w Polsce.

Uczciwa konkurencja

Przestrzeganie przejrzystych i uczciwych zachowań na rynku ma dla STAL-SERVICE Sp. z o. o. najwyższy priorytet. Ograniczenie wolnej konkurencji, a także naruszenie zasad uczciwej konkurencji i prawa kartelowego są sprzeczne z filozofią i kulturą oraz świadomością firmy STAL-SERVICE Sp. z o. o. .

Przekupstwo i korupcja

STAL-SERVICE Sp. z o. o. zwalcza wszelkie formy korupcji, łapownictwa i przyjmowania prezentów. Wszystkim Pracownikom firmy jest surowo wzbronione zarówno bezpośrednie jak i pośrednie oferowanie czy przyjmowanie korzyści, jeżeli może to mieć wpływ na zawierane transakcje biznesowe lub gdy może tylko wystąpić takie wrażenie.

Poszanowanie podstawowych praw

STAL-SERVICE Sp. z o. o. nie toleruje  żadnych form dyskryminacji i promuje równe szansy i traktowanie bez względu na rasę, kolor skóry, narodowość, pochodzenie społeczne, niepełnosprawność, orientację seksualną, przekonania polityczne lub religijne, płeć lub wiek. Respektowana jest godność osobista, prywatność i prawa osobiste każdego człowieka. Pogardliwe traktowanie Pracowników, np. poprzez jakąkolwiek formę psychicznego znęcania się, molestowania seksualnego i tym  podobnych, nie jest w STAL-SERVICE Sp. z o. o. tolerowane.

Edukacja i szkolenie

Jednym z punktów ciężkości STAL-SERVICE Sp. z o. o.  jest edukacja i szkolenie własnych Pracowników w celu kształtowania odpowiedniego zachowania, zorientowania na Klienta,  pogłębienia świadomości środowiska i  socjalnej odpowiedzialności wobec społeczeństwa.

Wspólnota i Zaangażowanie społeczne

STAL-SERVICE Sp. z o. o. stara się wspierać organizacje i instytucje o charakterze humanitarnym, społecznym, charytatywnym, edukacyjnym i  kulturalnym.

Działanie zorientowane na Klienta

Działanie STAL-SERVICE Sp. z o. o. jest zorientowane na Klienta. W ramach szeroko pojętej koncepcji jakości STAL-SERVICE Sp. z o. o. rozumie jakość wykonania swoich wyrobów, terminowość, niezawodność, elastyczność oraz realizację celów technicznych i ekonomicznych. Poprzez swoje działanie STAL-SERVICE Sp. z o. o.  ma na celu osiągnięcie maksimum korzyści i satysfakcji swoich Klientów.

Zarządzanie ryzykiem

STAL-SERVICE Sp. z o. o. promuje świadomość zagrożeń strategicznych i operacyjnych poprzez konsekwentne i przejrzyste zarządzanie ryzykiem, co umożliwia odpowiednio wczesne rozpoznanie ryzyk. Wiedza i opanowanie wszystkich ryzyk (finansowych i gospodarczych oraz środowiskowych i bezpieczeństwa) są głównym celem świadomego zarządzania ryzykiem w STAL-SERVICE Sp. z o. o. .

Bezpieczeństwo i higiena pracy

STAL-SERVICE Sp. z o. o. zapewnia oraz dba o bezpieczne i zdrowe środowisko pracy. Wymaga to ścisłego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i dobrych praktyk w tym zakresie. Systematyczne obserwacje, szybkie i odpowiedzialne reagowanie na niebezpieczne sytuacje wzmacnia świadomość Pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a podjemowane działania prewencyjne pozwalają uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji oraz wypadków.

Ochrona Środowiska

Przy podejmowaniu decyzji biznesowych oraz przy zarządzaniu zasobami i infrastrukturą STAL-SERVICE Sp. z o. o. uwzględnia kwestie środowiskowe i społeczne oraz stara się zminimalizować wpływ swojej działalności na środowisko.

Partnerzy biznesowi

Przy wyborze partnerów biznesowych, dostawców itp. STAL-SERVICE Sp. z o. o. zwraca również uwagę na zasady określone w Kodeksie Etycznym, w celu zapewnienia ich przestrzegania w całej działalności firmy.

Juan Antonio Veristain Arteche – Członek Zarządu

CSR

(Społeczna Odpowiedzialność Biznesu)

Kto buduje, ten zmienia. Kto zmienia, ponosi odpowiedzialność.

Od początku swojej działalności  STAL-SERVICE Sp. z o. o. przejmuje odpowiedzialność za człowieka i środowisko przyczyniając się do pozytywnego rozwoju społecznego. CSR stanowi część filozofii naszej firmy – niezależnie czy dotyczy to naszych Klientów, Pracowników, Partnerów czy odnosi się do ochrony środowiska.
Wymiar socjalny, etyczny czy ekologiczny jest częścią integralną wszelkich decyzji STAL-SERVICE Sp. z o.o. i jest poddawany stałemu procesowi nadzoru i rozwoju. Stanowi to gwarancję stałego i bieżącego dostosowywania wszystkich standardów CSR do zmieniających się potrzeb społecznych.  

SZACUNEK DLA WARTOŚCI, UTRZYMANIE WARTOŚCI, CZERPANIE Z WARTOŚCI

CSR w STAL-SERVICE Sp. z o. o. opiera się na trzech kolumnach:

  • szacunku dla wartości
  • utrzymaniu wartości
  • czerpaniu z wartości

SZACUNEK DLA WARTOŚCI

Do sukcesu STAL-SERVICE Sp. z o. o. w znacznej mierze przyczyniają się nasi  Pracownicy. STAL-SERVICE Sp. z o. o. jako Pracodawca postępuje zawsze fair i w sposób partnerski, stosując różnorodne formy  wspierania i implementacji potencjału każdego Pracownika.

UTRZYMANIE WARTOŚCI

Odpowiedzialne zachowanie w stosunku do źródeł ekologicznych stanowi w STAL-SERVICE Sp. z o. o. drugą kolumnę CSR. Firma wyznaje jasne zasady dotyczące ochrony środowiska i aktywnie działa w zakresie minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko.  

CZERPANIE Z WARTOŚCI

Czerpanie z wartości to podstawa każdej płaszczyzny działalności gospodarczej w STAL-SERVICE Sp. z o. o. . STAL-SERVICE Sp. z o. o. od początku swojego istnienia działając w ramach Grupy kapitałowej prowadzi bieżący dialog z Grupą, mając stale na uwadze długotrwały wzrost wartości i rozwój firmy. Taka strategia stanowi o trwałości oraz sukcesie STAL-SERVICE Sp. z o. o. od  1998 roku.
STAL-SERVICE Sp. z o. o. w swej działalności ma stale na uwadze długotrwały wzrost wartości oraz rozwój firmy i Grupy.

Rynki zbytu

 

Polska, Szwecja, Norwegia, Czechy

Zakład Produkcyjny
ul. Strużańska 30, 05-126 Nieporęt
(+48) 22 772 50 25
biuro@stalservice.com.pl
Dział handlowy