Kodeks etyczny

WARTOŚCI I ZASADY ZAWARTE W KODEKSIE ETYCZNYM  STAL-SERVICE SP. Z O.O.

 

Przestrzeganie prawa

We   wszystkich   działaniach   biznesowych i podejmowanych decyzjach ściśle przestrzegane i dotrzymywane są  przepisy ustawowe, wykonawcze, zasady, standardy i praktyki obowiązujące w Polsce.

Uczciwa konkurencja

Przestrzeganie przejrzystych i uczciwych zachowań na rynku ma dla Stal-Service Sp. z o.o.  najwyższy priorytet. Ograniczenie wolnej konkurencji, a także naruszenie zasad uczciwej konkurencji i prawa kartelowego są sprzeczne z filozofią i kulturą oraz świadomością firmy Stal-Service Sp. z o.o..

Przekupstwo i korupcja

Stal-Service Sp. z o.o.  zwalcza wszelkie formy korupcji, łapownictwa i przyjmowania prezentów. Wszystkim Pracownikom firmy jest surowo wzbronione zarówno bezpośrednie jak i pośrednie oferowanie czy przyjmowanie korzyści, jeżeli może to mieć wpływ na zawierane transakcje biznesowe lub gdy może tylko wystąpić takie wrażenie.

Poszanowanie podstawowych praw

Stal-Service Sp. z o.o.   nie   toleruje  żadnych   form   dyskryminacji   i  promuje równe szansy i traktowanie bez względu na rasę, kolor skóry, narodowość, pochodzenie społeczne, niepełnosprawność, orientację seksualną, przekonania polityczne lub religijne, płeć lub wiek. Respektowana jest godność osobista, prywatność i prawa osobiste każdego człowieka. Pogardliwe traktowanie Pracowników, np. poprzez jakąkolwiek formę psychicznego znęcania się, molestowania seksualnego i tym  podobnych, nie jest w Stal-Service Sp. z o.o. tolerowane.

Edukacja i szkolenie

Jednym z punktów ciężkości Stal-Service Sp. z o.o.  jest edukacja i szkolenie własnych Pracowników w celu kształtowania odpowiedniego zachowania , zorientowania na Klienta,  pogłębienia świadomości środowiska i  socjalnej odpowiedzialności wobec społeczeństwa.

 

Wspólnota i Zaangażowanie społeczne

Stal-Service Sp. z o.o.  stara się  wspierać organizacje i instytucje o charakterze humanitarnym, społecznym, charytatywnym, edukacyjnym,  kulturalnym.

Działanie zorientowane na Klienta

Działanie Stal-Service Sp. z o.o.  jest zorientowane na Klienta. W ramach szeroko pojętej koncepcji jakości Stal-Service Sp. z o.o.  rozumie jakość wykonania swoich wyrobów, terminowość,       niezawodność,      elastyczność      oraz     realizację     celów    technicznych i ekonomicznych. Poprzez swoje działanie Stal-Service Sp. z o.o.  ma na celu osiągnięcie maksimum korzyści i satysfakcji swoich Klientów.

Zarządzanie ryzykiem

Stal-Service Sp. z o.o.    promuje   świadomość zagrożeń strategicznych i operacyjnych poprzez konsekwentne i przejrzyste zarządzanie ryzykiem. Umożliwia to odpowiednio wczesne rozpoznanie ryzyk. Wiedza i opanowanie wszystkich ryzyk (finansowych i gospodarczych oraz środowiskowych   i    bezpieczeństwa) są głównym celem świadomego zarządzania ryzykiem w Stal-Service Sp. z o.o. .

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Stal-Service Sp. z o.o.  zapewnia oraz dba o bezpieczne i zdrowe środowisko pracy. Wymaga to ścisłego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i praktyk. Systematyczne obserwacje, szybkie i odpowiedzialne  reagowanie na niebezpieczne  sytuacje wzmacnia świadomość Pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. A podjemowane działania  prewencyjne, pozwalają uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji oraz wypadków.

Ochrona Środowiska

Przy podejmowaniu decyzji biznesowych oraz przy  zarządzaniu zasobami i infrastrukturą Stal-Service Sp. z o.o.  uwzględnia kwestie środowiskowe i społeczne. Stal-Service Sp. z o.o.  stara się zminimalizować wpływ swojej działalności na środowisko.

Partnerzy biznesowi

Przy wyborze partnerów biznesowych, dostawców itp. Stal-Service Sp. z o.o.  zwraca również uwagę na zasady określone w Kodeksie Etycznym, w celu zapewnienia ich przestrzegania w całej działalności  firmy.